Popis vysokotlaké injektáže polyuretany

Tlakové injektáže polyuretany je technologie, která se používá všude tam, kde je zdivo vystaveno enormní zátěži vody. Ať už v rámci dešťových srážek, vysoké hladiny spodní vody nebo v rámci struktury zdiva a materiálů, a to převážně nepórovitých kamenných materiálů. Nedílnou součásti funkce polyuretanů je také zpevnění nestejnorodého zdiva a staticky nestabilního zdiva. Funkce polyuretanů je expandovat, materiál obalit a tím vyplnit i vzniklé kapiláry. Polyuretany mohou být jednosložkové nebo dvousložkové. Tyto technologie jsou na provedení vždy náročnější a nejsou vhodné do všech typů zdiva. Z toho důvodu je vždy nutná odborná diagnostika naším vyškoleným technikem.

Vysokotlaká injektáž polyuretany je 100% účinná proti mírně tlakové a tlakové vodě. Taktéž je to jediná možná technologie, která se používá při sanacích vzlínající vlhkosti v neporézních materiálech, což je převážně kámen. Další obrovskou výhodou této vysokotlaké injektáže polyuretany je její schopnost svázat, zpevnit, slepit nestejnorodé zdivo a staticky narušené zdivo. K těmto injektážím se používají speciální kovové pakry.

Účinnost tlakové injektáže je velmi závislá na kvalitě stávajícího zdiva. Pokud je zdivo silně narušeno, může dojít k nežádoucímu úniku použité injektážní látky. V tomto případě je nezbytné před zahájením prací povrch zdiva vyspravit maltou. Je možné také provádět injektážní práce před osekáním omítek nebo využít stávajících obkladů. Při nadměrném úniku injektážní látky mimo zdivo nedojde k dokonalému injektování celého masivu.

Po injektáži je nezbytné zbavit povrch zdiva znehodnocené omítky a provést sanační omítku s osazením difúzních lišt DLD.

V praxi se často setkáváme u investorů a projektantů s názorem, nač ještě investovat do sanační omítky a difúzních lišt, když byla provedena hydroizolační clona, která zabrání dalšímu vzlínání vody. Teoreticky by nemusela být provedena, ale pouze v případě, že ponecháme zdivo bez omítky po dobu až 1 roku a umožníme odvětrávání vlhkosti ze zdiva. Ani tato doba však nemusí být dostatečná, jedná-li se o silnější a smíšené zdivo např. ve sklepních prostorech, kde nelze zajistit dostatečné větrání. Podle stupně vlhkosti nebo obsahu solí ve zdivu je možné použít i levnější druh sanační omítky a často lze použít pouze sanační přísadu do malty.

Na běžné typy zdiva se používá levnější technologie nízkotlaké injektáže krémem.

Injektáž cílená bodová

Je častěji používaná u místních průsaků betonových konstrukcí, lze ji však s úspěchem použít u průsaků taky přes narušenou stávající izolaci, např. při provádění plynovodních přípojek nebo spojů vodorovné a svislé izolace apod. Vrty lze směrovat k místu narušení relativně přesně a tím se stává oprava méně finančně náročná a je velmi rychlá.

Celoplošná injektáž

Využívá se při opravách svislých i vodorovných izolací, kde místo narušení nelze přesně zjistit. Provádí se 10-16 vrty na 1 m2. Je nutné, aby každý vrt byl ukončen v co největší blízkosti stávající izolace. Delší pakry se upevní až na dno vrtu a tlakovou injektáží docílíme v blízkosti stávající izolace vytvoření nové hydroizolační clony velmi účinně a efektivně. Více na stránce o celoplošné injektáži.

 

Horizontální vodorovná injektáž

Tato technologie se nejčastěji používá v kamenných typech zdiva, kde ložné spáry mezi jednotlivými kameny jsou slabé a nedokážou se izolovat technologií nízkotlaké krémové injektáže. Z tohoto důvodu se používá tato technologie vysokotlaké injektáže polyuretany, aby došlo ke kompletnímu obalení kamene a tím zamezení průniku vzlínající vlhkosti nebo vody.

Princip injektáže polyuretany

Princip injektáže zdiva proti zemní vlhkosti spočívá v navrtání stavební konstrukce dle zvoleného technologické postupu. Po vyvrtání otvorů, které se provádí ve sklonu tak, aby vrty protnuly ložné spáry nebo dle skutečností, které určí technik na místě, se do těchto otvorů vloží a upevní injektážní pakry. Na tyto pakry se připojí hadice injektážního čerpadla. Pod tlakem, který je nedestruktivní, se do zdiva čerpadlem tlačí injektážní jednosložková nebo dvousložková polyuretanová hmota. Po styku injektážní hmoty s vlhkostí ve zdivu tato hmota začne reagovat – napěňovat, čímž vyplňuje dutiny a kapiláry ve spárách zdiva a materiál zdiva obaluje. Po vytvrdnutí hmoty se ve zdivu vytvoří mechanická bariéra proti vzlínající zemní vlhkosti a mírné tlakové a tlakové vodě.

Na 1 bm se vrtá 10-20 otvorů o průměru 10-14 mm do 4/5 síly zdiva, u plošné injektáže cca 15-25 otvorů na 1 m2, tlak při injektáži je max. 3,5-5,0 MPa dle soudržnosti zdiva a jen v závěrečné fázi po dobu 5 vteřin. Následná expanze injektážního polyuretanového materiálu je v každém případě nedestruktivní!

Výhody injektáže polyuretany
 • Jednoduchost, rychlost
 • Nenarušení objektu ze statického hlediska
 • Zpevnující vlasnosti pryskyřice 
 • Zastaví i tlakovou vodu
 • Nedestruktivní provádění vrtů o průměru 10-14 mm, nutných pro tlakovou injektáž. Horizontální hydroizolační clonu v cihelném zdivu tl. 45 cm o délce 1 bm lze provést do 1 hod. (vrtání otvorů, osazení injektorů, injektáž včetně úklidu).
Životnost

Je dána současnými znalostmi o životnosti polyuretanů. Všeobecně se uvádí, že polyuretany jsou v současné době materiály s nejdelší životností. Podle dostupných informací, tak ani po imitaci stoletého stárnutí nedochází u polyuretanů k žádným chemickým či fyzikálním změnám, kromě slabého zežloutnutí způsobeného UV zářením.

Odnímání vlhkosti

Jelikož materiál potřebuje k polymeraci vodu, dochází při injektáži k odnímání vlhkosti ze zdiva. Množství je značně odlišné v závislosti na tlaku a teplotě a pohybuje se přibližně od 0,03 l do 0,2 l na 1 kg.

Svislá plošná hydroizolační clona

Provádí se přibližně 15-25 vrty na 1 m2, buďto na celou tloušťku zdiva, nebo cíleně v druhé polovině až třetině síly zdiva s použitím delších pakrů (300-500 mm). Tento postup je finančně méně náročný, zvláště u síly zdiva nad 75 cm.

Odolnost vůči agresivní vodě

Výsledky provádění zkoušek dokazují vysokou odolnost polyuretanů vůči různým chemikáliím, ale i možnost polymerace za přítomnosti silně agresivních vod (např. při injektáži traťových tunelů pražského metra). Velmi dobrá je také přilnavost až 1,2 MPa (cihla, beton, kámen).

Hydroizolační clonu lze provádět:

 • Horizontální
 • Vertikální
 • Kombinace vertikální a horizontální
 • Cílenou bodovou
 • Cílenou plošnou
 • Horizontální hydroizolační clona
Postup práce

Příprava

Navrtání injektážních otvorů

Usazení pakrů

Injektáž 

Jste na konci. Máte dotaz či potřebujete poradit s výběrem konkrétní služby? 

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím telefonu a to na čísle + 420 731 858 492.

Objednat technika na prohlídku