Princip injektáže zdiva proti zemní vlhkosti spočívá v navrtání stavební konstrukce dle zvoleného technologické postupu. Po vyvrtání otvorů, které se provádí ve sklonu tak, aby vrty protnuly ložné spáry cihel nebo dle skutečností, které určí technik na místě, se do těchto otvorů vloží a upevní injektážní pakry. Na tyto pakry se připojí hadice injektážního čerpadla. Pod tlakem, který je nedestruktivní, se do zdiva čerpadlem tlačí injektážní jednosložková polyuretanová hmota. Po styku injektážní hmoty s vlhkostí ve zdivu tato hmota začne reagovat - napěňovat, čímž vyplňuje dutiny a kapiláry ve spárách zdiva a cihly ve zdivu obaluje. Po vytvrdnutí hmoty se ve zdivu vytvoří mechanická bariéra proti vzlínající zemní vlhkosti.

Výhody injektáže polyuretany

Na 1 bm se vrtá 10-20 otvorů o průměru 10 - 14 mm do 4/5 síly zdiva, u plošné injektáže cca 15 - 25 otvorů na 1 m2, tlak při injektáži je max. 3,5 - 5,0 MPa dle soudržnosti zdiva a jen v závěrečné fázi po dobu asi 5 vteřin. Následná expanze injektážního polyuretanového materiálu je v každém případě nedestruktivní!

  • Jednoduchost, rychlost
  • Nedestruktivní provádění vrtů o průměru 10 - 14 mm, nutných pro tlakovou injektáž. Horizontální hydroizolační clonu v cihelném zdivu tl. 45cm o délce 1bm lze provést do 1 hod. (vrtání otvorů, osazení injektorů, injektáž včetně úklidu).
  • Nenarušení objektu ze statického hlediska
Životnost

Je dána současnými znalostmi o životnosti polyuretanů. Všeobecně se uvádí, že polyuretany jsou v současné době materiály s nejdelší životností. Podle dostupných informací ani po imitaci stoletého stárnutí nedochází u polyuretanů k žádným chemickým ani fyzikálním změnám, kromě slabého zažloutnutí způsobeného UV zářením.

Odnímání vlhkosti

Jelikož materiál potřebuje k polymeraci vodu, dochází při injektáži k odnímání vlhkosti ze zdiva. Množství je značně odlišné v závislosti na tlaku a teplotě a pohybuje se přibližně od 0,03 l do 0,2 l na 1 kg.

V praxi se často setkáváme u investorů i projektantů s názorem, nač ještě investovat do sanační omítky a difúzních lišt, když byla provedena hydroizolační clona, která zabrání dalšímu vzlínání vody. Teoreticky by nemusela být provedena, ale pouze v případě, že ponecháme zdivo bez omítky při době až 1 rok a umožníme odvětrávání vlhkosti ze zdiva. Ani tato doba však nemusí být dostatečná, jedná-li se o silnější a smíšené zdivo např. ve sklepních prostorech, kde nelze zajistit dostatečné větrání. Podle stupně vlhkosti nebo obsahu solí ve zdivu je možné použít i levnější druh sanační omítky, často lze použít pouze sanační přísadu do malty.

Jste na konci. Máte dotaz či potřebujete poradit s výběrem konkrétní služby? 

Kontaktovat nás můžete i prostřednictvím telefonu a to na čísle + 420 731 858 492.

Objednat technika na prohlídku