Hydroizolační injektáže

Tlakové a netlakové technologie jsou naprosto spolehlivé a účinné. Naše firma preferuje vysokotlakou injektáž daným prostředkem.

Kompletní technologie a použitý sanační prostředek musíme ale posuzovat jednotlivě na každou zakázku.

Technik musí vzít v potaz veškeré aspekty, posoudit stav a teprve potom můžeme navrhnout skutečně funkční technologii sanace.

Účelem je vytvořit 100% odizolování, které bude funkční bez kompromisů a s co nejmenčí stavební náročností.

​Tlakové injektáže

Je nejpreciznější a bezkompromisní sanace zdiva. Provádí se pomocí tlakového zařízení pod tlakem až 150 Bar.

Izolace vlhkého zdiva provádíme vytvářením infuzních vrtů s následnou tlakovou aplikací injektážního prostředku přes kovové nebo plastové napouštěcí ventily. Volba injektážního prostředku se citlivě navrhuje dle příčiny a stupně zavlhčení zdiva, zasolení zdiva, ale také druhu, charakteru a sourodosti zdiva. Aplikace tlakové chemické injektáže řeší dodatečnou horizontální i vertikální hydroizolaci základů proti vzlínající vlhkosti, mírně také proti tlakové vodě.

Tlakové injektáže provádíme pomocí

 • silikonových mikroemulzí
 • silikonových krémů
 • jednosložkových a dvousložkových polyuretanových pryskyřic
 • akrylátových gelů.

Výhody chemické injektáže

 • rychlé a citlivé provedení izolace domu bez narušení provozu a statiky stěn objektu
 • možnost využití u stěn s nedostatečným manipulačním prostorem a výškovými rozdíly
 • možnost vytvoření rubové i plošné svislé hydroizolace
 • možnost těsnění i tlakové vody

Ochrana staveb proti vzlínající vlhkosti

Nadměrná vlhkost zdiva je často příčinou poškození stavebních objektů. Spolu se vzlínáním vlhkosti jsou do konstrukcí vnášeny vodorozpustné soli přítomné v okolní zemině. Jedná se o sírany, dusičnany a chloridy.

Tyto soli se usazují v odpařovací zóně omítky a zmenšují průměr pórů stavebních materiálů. Dochází k nárůstu kapilární vzlínavosti a zvýšení schopnosti materiálů přijímat a vázat vodu. Hydratační a krystalizační tlaky solí vedou k dalšímu poškození stavebních materiálů. Nadměrná vlhkost zdiva zvyšuje vlhkost vzduchu místností a snižuje tepelně izolační vlastnosti zdiva, podporuje růst plísní, je i příčinou hniloby dřevěných prvků.

Pro odstranění těchto negativních jevů je nezbytné provést sanaci postižených konstrukcí, tj. zabránit pronikání vlhkosti a povrchové úpravy řešit tak, aby bylo omezeno působení vody i solí.

Průzkum stavby a návrh sanačních opatření

O způsobu sanace vlhkého zdiva je vhodné rozhodnout na základě stavebního průzkumu analyzující jednotlivé příčiny poškození. Průzkum musí zhodnotit příčinu zvýšení vlhkosti, obsah solí a stupeň nasycení zdiva vodou. Součástí průzkumu je popis a vyhodnocení odebraných vzorků zdiva a omítek. Podle výsledku průzkumu se určí postup provádění a návaznost sanačních opatření. Zvolené metody musí být úměrné výsledkům analýzy a v případě památkově chráněných staveb respektovat ochranu historických materiálů.

Je-li stavebním průzkumem potvrzena jako příčina poruch vzlínající vlhkost, je nutné vytvořit účinnou bariéru bránící pronikání vlhkosti. Při návrhu sanace je nutné vyřešit i problematiku zasolení zdiva. Opomenutím vlivu solí dochází později k poruchám, jež bývají mylně přisuzovány špatné funkci hydroizolace. Vodorozpustné soli mají totiž schopnost na sebe vázat vzdušnou vlhkost a zasolené stavební materiály se pak projevují v povrchových vrstvách jako vlhké. Naopak povrchové úpravy zdiva proti solím mají jen krátkodobý účinek, pokud není zdivo zároveň separováno od zdroje vlhkosti a solí. Pro sanační práce většího rozsahu je vhodné zpracovat projekt, který detailně popisuje způsob provádění izolačních a sanačních prací.

Cesta k úspěšnému řešení problému vlhkosti zdiva vede od stanovení příčin, přes návrh a realizaci sanace až k úspěšnému odstranění problémů. Bohužel se často setkáváme s postupem téměř opačným, který pohltí stejné náklady i úsilí, jako kvalitně realizovaná sanační opatření, nevede však k odstranění problému.

 • Kompletní sanační systém od jediného dodavatele
 • Technický servis
 • Kontrola jakosti dle DIN  ISO 9001 a EN 29 001
 • Certifikáty vydané  TZÚS  Praha
 • 60-ti letá tradice sanací a funkce firmy
 • standardní záruka 5 let, určité technologie i 50 let
 • vyhrazujeme si právo technických dozorů technologií

Netlakové injektáže - krémová injektáž zdiva a mírně tlaková injektáž hydrofobním roztokem

Hydrofobní prostředek pro injektáž zdiva proti kapilárně vzlínající vlhkosti systémem vrtaných otvorů infuzní clony. Krém se aplikuje horizontálně bez tlaku do vyvrtaných otvorů ve zdivu, resp. do spár ve zdivu. Krém lze použít pro vysoké stupně zavlhčení zdiva. Zvláště vhodný pro pohledové zdivo (cihelné, přírodní kámen).

Aplikace krému je možná až do 95 % zavlhčení zdiva.

 • Kompletní sanační systém od jediného dodavatele
 • Technický servis
 • Kontrola jakosti dle DIN  ISO 9001 a EN 29 001
 • Certifikáty vydané  TZÚS  Praha
 • 60-ti letá tradice sanací a funkce firmy
 • Standardní záruka 5 let, určité technologie i 50 let
 • Vyhrazujeme si právo technických dozorů technologií