logo

Těsnící a hydroizolační injektáž proti vzlínající vlhkosti

Princip injektáže zdiva proti zemní vlhkosti spočívá v navrtání stavební konstrukce dle zvoleného technologické postupu. Po vyvrtání otvorů, které se provádí ve sklonu tak, aby vrty protnuly ložné spáry cihel nebo dle skutečností, které určí technik na místě, se do těchto otvorů vloží a upevní injektážní pakry. Na tyto pakry se připojí hadice injektážního čerpadla. Pod tlakem, který je nedestruktivní, se do zdiva čerpadlem tlačí injektážní jednosložková polyuretanová hmota. Po styku injektážní hmoty s vlhkostí ve zdivu tato hmota začne reagovat - napěňovat, čímž vyplňuje dutiny a kapiláry ve spárách zdiva a cihly ve zdivu obaluje. Po vytvrdnutí hmoty se ve zdivu vytvoří mechanická bariéra proti vzlínající zemní vlhkosti.

Výhody injektáže polyuretany

 • Jednoduchost, rychlost
 • Nedestruktivní provádění vrtů o průměru 10 - 14 mm, nutných pro tlakovou injektáž. Horizontální hydroizolační clonu v cihelném zdivu tl. 45cm o délce 1bm lze provést do 1 hod. (vrtání otvorů, osazení injektorů, injektáž včetně úklidu).
 • Nenarušení objektu ze statického hlediska

Na 1 bm se vrtá 10-20 otvorů o průměru 10 - 14 mm do 4/5 síly zdiva, u plošné injektáže cca 15 - 25 otvorů na 1 m2, tlak při injektáži je max. 3,5 - 5,0 MPa dle soudržnosti zdiva a jen v závěrečné fázi po dobu asi 5 vteřin. Následná expanze injektážního polyuretanového materiálu je v každém případě nedestruktivní!

Životnost

Je dána současnými znalostmi o životnosti polyuretanů. Všeobecně se uvádí, že polyuretany jsou v současné době materiály s nejdelší životností. Podle dostupných informací ani po imitaci stoletého stárnutí nedochází u polyuretanů k žádným chemickým ani fyzikálním změnám, kromě slabého zažloutnutí způsobeného UV zářením.

Odnímání vlhkosti

Jelikož materiál potřebuje k polymeraci vodu, dochází při injektáži k odnímání vlhkosti ze zdiva. Množství je značně odlišné v závislosti na tlaku a teplotě a pohybuje se přibližně od 0,03 l do 0,2 l na 1 kg.

Odolnost vůči agresivní vodě

Výsledky provádění zkoušek dokazují vysokou odolnost polyuretanů vůči různým chemikáliím, ale i možnost polymerace za přítomnosti silně agresivních vod (např. při injektáži traťových tunelů pražského metra). Velmi dobrá je také přilnavost až 1,2 MPa (cihla, beton, kámen).

Hydroizolační clonu lze provádět:

 • Horizontální
 • Vertikální
 • Kombinace vertikální a horizontální
 • Cílenou bodovou
 • Cílenou plošnou
 • Horizontální hydroizolační clona

Provádí se vrty cca 10-15 cm od sebe i ve dvou řadách (pokud určí technik) nad sebou ve sklonu 20 - 30 stupňů (pokud technik neurčí jinak) z důvodu průniku většího množství spár ve zdivu, do hloubky přibližně 2/3 síly zdiva, maximálně 50 mm od odvráceného líce zdi. Vrty do kamenného nebo smíšeného zdiva se provádí v různé kombinaci podle charakteru zdiva i pojiva. Vrty se provádí 10-14 mm a osadí se ocelovými pakry nebo plastovými narážecími injektory.

Následuje injektáž pístovým čerpadlem do tlaku 3,5 - 5 MPa. Proces polymerace je zahájen ihned při styku polyuretanu s vlhkostí ve zdivu, je však dostatečně pomalý, aby polyuretan stačil vyplnit všechny póry ve zdivu. Vše probíhá v závislosti na vnitřní teplotě zdiva, teplotě injektážní hmoty a množství vlhkosti. Čím vyšší teplota prostředí a injektážní látky, tím je proces polymerace rychlejší. Při teplotě zdiva 15 - 20°C a vlhkosti cca 10% je průběh polymerace velmi aktivní od 5 min. do 120 - 180 min.

Do 24 hod je polymerace ukončena, při teplotě 5°C je ukončena do 5 dnů. Při nižších teplotách tj. okolo 5°C, lze proces polymerace urychlit zahřátím injektážní látky na 30°C i více.

Dojde-li ve zdivu k nahromadění většího množství polyuretanu při malém obsahu vlhkosti ve zdivu, nedojde k úplné polymeraci, což však není na závadu, protože při pozdějším jakémkoliv průniku vlhkosti se proces polymerace obnovuje.

Injektuje-li se např. střední zeď, která je přístupná z obou stran, je výhodnější provést z každé strany jednu řadu vrtů. Podle potřeby je možné provést vrty v menší vzdálenosti od sebe nebo přidat další řadu vrtů.

V důsledku velké expanze (15-20krát) během polymerace dochází v okolí vrtu k prolínání injektážní látky do zdiva, od osy vrtu 20 - 60 cm, podle poréznosti masivu.

Po injektáži je nutné nechat zdivo vysychat. Vhodné je provést další opatření jako osazení difúzní lišty DLD u styku podlahy se zdí a provedení sanačních omítek.

Svislá plošná hydroizolační clona

Provádí se přibližně 15 - 25 vrty na 1 m2 buďto na celou tloušťku zdiva, nebo cíleně v druhé polovině až třetině síly zdiva s použitím delších pakrů (300-500 mm). Tento postup je finančně méně náročný, zvláště u síly zdiva nad 75 cm.

Injektáž cílená bodová

Je častěji používaná u místních průsaků betonových konstrukcí, lze ji však s úspěchem použít při průsaku přes narušenou stávající izolaci např. při provádění plynovodních přípojek nebo spojů vodorovné a svislé izolace apod. Vrty lze směrovat k místu narušení poměrně přesně a tím se stává oprava méně finančně náročná a je velmi rychlá.

Cílená plošná injektáž

Využívá se při opravách svislých i vodorovných izolací, kde místo narušení nelze přesně zjistit. Provádí se 10 - 16 vrty na 1m2. Je nutné aby každý vrt byl ukončen v co největší blízkosti stávající izolace. Delší pakry se upevní až na dno vrtu a tlakovou injektáží docílíme v blízkosti stávající izolace vytvoření nové hydroizolační clony velmi účinně a efektivně.

Účinnost tlakové injektáže je velmi závislá na kvalitě stávajícího zdiva. Pokud je zdivo silně narušeno, může dojít k nežádoucímu úniku injektážní látky. V tomto případě je nezbytné před zahájením prací povrch zdiva vyspravit maltou. Je možné také provádět injektážní práce před osekáním omítek nebo využít stávajících obkladů. Při nadměrném úniku injektážní látky mimo zdivo nedojde k dokonalému proinjektování celého masivu.

Po injektáži je nezbytné zbavit povrch zdiva znehodnocené omítky a provést sanační omítku s osazením difúzních lišt DLD.

V praxi se často setkáváme u investorů i projektantů s názorem, nač ještě investovat do sanační omítky a difúzních lišt, když byla provedena hydroizolační clona, která zabrání dalšímu vzlínání vody. Teoreticky by nemusela být provedena, ale pouze v případě, že ponecháme zdivo bez omítky při době až 1 rok a umožníme odvětrávání vlhkosti ze zdiva. Ani tato doba však nemusí být dostatečná, jedná-li se o silnější a smíšené zdivo např. ve sklepních prostorech, kde nelze zajistit dostatečné větrání. Podle stupně vlhkosti nebo obsahu solí ve zdivu je možné použít i levnější druh sanační omítky, často lze použít pouze sanační přísadu do malty.

Proč si vybrat právě nás?

 • Jsme malou rodinnou firmou bez vedlejších kancelářských nákladů
 • Kompletní sanační technologie
 • Technický servis
 • Kontrola jakosti dle DIN ISO 9001 a EN 29 001
 • Certifikáty vydané TZÚS Praha
 • 60-ti letá tradice sanací a funkce firmy MABI
 • Standartní záruka 5 let, na určité technologie i 50 let
 • Vyhrazujeme si právo technických dozorů technologií
 • Naše společenost je členem - WTA - Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky z.s.Kontaktní formulář

Těší nás, že jste se nás rozhodli kontaktovat! Na Váš dotaz či problém budeme reagovat v co nejkratší možné době.